• 2.1.1 ජීවි දේහදේ   මූලද්‍රව්‍යමය සංයුතිය
  •මිනිස් සිරුර තුළ අඩංගු මූලද්‍රව්‍ය.
  •ජීවීන්දේ ව්‍ඩාත්ම බහුල මූලද්‍රව්‍ය
   
  2.1.2 ජීවය සඳහා වැදගත් වන ජලයේ ය ෞතික හා රසාය […]

 • ජීවීන්ලේ හැඩය, තරම, ආකාරය හා වාසස්ථාන යනාදිය පුළුල් විවිධත්වය. 

  ජීවීන් සතු ාක්ෂණික ක්ෂණ විස්තාරණය.

  සුදුසු උදාහරණ සහිත ජීවී සංවිධාන මට්ටම්ව ධූරාවලිය.

  ජීවීන්ලේ මූලික වුහමය හා කතයමය ඒක […]

 • Student started course Schools of communication 4 months, 2 weeks ago

  Student admin started the course Schools of communication

 • please comlete all the question and send me the answers

   

 • Load More